SFS 2020:116 Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

SFS2020-116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

Beslutat den 12 mars 2020

Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga
regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för
Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska
texter samt en översättning till svenska har publicerats i Sveriges inter-
nationella överenskommelser (S� 2004:48). Samma texter och översättning
finns som en bilaga till lagen (2010:510) om lufttransporter.

Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien underrätta de

fördragsslutande staterna om sådana ändringar av beloppsgränserna i artik-
larna 21 och 22 i konventionen som sker med tillämpning av artikel 24. En-
ligt 6 § lagen om lufttransporter ska regeringen ge till känna sådana änd-
ringar. Följande ändringar finns att ge till känna.

Med verkan från och med den 28 december 2019 har de beloppsgränser

som anges i artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändrats enligt
följande.

Beloppsgräns före ändringen

Beloppsgräns efter ändringen

19

22

1 131

1 288

4 694

5 346

113 100

128 821

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:116

Publicera

t

den

17 mars 2020