SFS 2020:120 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

SFS2020-120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Utfärdad den 12 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om
trängselskatt ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer

som sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:30, bet. 2019/20:SkU16, rskr. 2019/20:176.

SFS

2020:120

Publicerad
den

17 mars 2020

background image

2

SFS

2020:120

Bilaga 22

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska

placeras.

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande

tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är
markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen
skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den
påbörjade minuten.

2 Senaste lydelse 2016:1007.

background image

3

SFS

2020:120

Tider

Skattebelopp

klockan

kronor

6.00�6.29

9

6.30�6.59

16

7.00�7.59

22

8.00�8.29

16

8.30�14.59

9

15.00�15.29

16

15.30�16.59

22

17.00�17.59

16

18.00�18.29

9

3. Skatt betalas inte enligt punkt 2 för ytterligare passager av betalstation

som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt
9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som
ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt
ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage
under denna period.

4. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå

till 60 kr.

5. Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen,

Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstads-
vägen inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av
någon av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före
eller efter passagen av betalstationen.

6. Karta av vilken det framgår var kontrollpunkterna för beskattning av

genomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras.