SFS 2020:122 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

SFS2020-122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1279) med

bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut

enligt sjölagen (1994:1009)

Utfärdad den 12 mars 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:1279) med bemyndi-
gande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)1
ska ha följande lydelse.

1 §2 Transportstyrelsen fattar beslut enligt 1 kap. 1 b § första stycket
sjölagen (1994:1009).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
� prejning och visitering enligt 6 kap. 3 § sjölagen,
� skyldighet att medföra ett exemplar av sjölagen samt vissa skeppshand-

lingar enligt 6 kap. 4 § sjölagen,

� undantag från skyldigheten att föra dagbok enligt 18 kap. 1 § sjölagen

och om avgifter för prövning av en ansökan om undantag, och

� dagbok enligt 18 kap. 4 § sjölagen.
Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att

Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har
hörts.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1996:143.

2 Senaste lydelse 2014:1258.

SFS

2020:122

Publicerad
den

17 mars 2020