SFS 2020:123 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2020-123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utfärdad den 12 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i livsmedelsförordningen (2006:813) ska
införas en ny paragraf, 20 §, av följande lydelse.

20 §1 Livsmedelsverket ska ha de uppgifter som en medlemsstat har när
det gäller samrådsförfarandet enligt artikel 4, ansöknings- och anmälnings-
förfarandena enligt artiklarna 10�11 och 15�19 samt de kompletterande
bestämmelserna om förfarandena enligt artiklarna 21�23 och 25 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november
2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG)
nr 1852/2001.

Livsmedelsverket ska även utföra de uppgifter som en medlemsstat har

enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/456 av den
19 mars 2018 om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som
nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2015/2283 om nya livsmedel.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Tidigare 20 § upphävd genom 2014:1429.

SFS

2020:123

Publicerad
den

17 mars 2020