SFS 2020:124 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

SFS2020-124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Utfärdad den 12 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §2 Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller
staten.

För den del av underlaget som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 §

socialavgiftslagen (2000:980) tas löneavgiften ut med procenttalet minskat
med tio procentenheter. Procenttalet ska dock som lägst anses vara 0 procent.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:68, bet. 2019/20:SfU15, rskr. 2019/20:184.

2 Senaste lydelse 2018:2084.

SFS

2020:124

Publicerad
den

17 mars 2020