SFS 2020:125 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2020-125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 12 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 31 § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.
31 §
2 Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning
till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras
med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får inte
medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 26 §. Det
sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning
eller utveckling hos den avgiftsskyldige får inte överstiga 450 000 kronor
per kalendermånad.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgifts-

skyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få
göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i
första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas
av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som
moderföretaget bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:68, bet. 2019/20:SfU15, rskr. 2019/20:184.

2 Senaste lydelse 2013:961.

SFS

2020:125

Publicerad
den

17 mars 2020