SFS 2020:126 Förordning om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2020-126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av

spridningen av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 16 mars 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning får tillämpas om det behövs för att förhindra sprid-
ning av sjukdomen covid-19 samt uppnå en god arbetsmiljö för personal
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade vid kontakt med
människor som är eller misstänks vara smittade av det virus som orsakar
covid-19.

Förordningen är meddelad med stöd av 9 kap. 6 § smittskyddslagen

(2004:168).

2 § Med personlig skyddsutrustning avses utrustning som kan användas
av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd mot smitta.

Med provtagningsmaterial avses material som kan användas vid provtag-

ning för sjukdomen covid-19.

3 § Regioner och kommuner ska på begäran av Socialstyrelsen lämna
information till myndigheten om den personliga skyddsutrustning och det
provtagningsmaterial som respektive region eller kommun har tillgång till.

4 § Socialstyrelsen får, med hänsyn till behovet inom en särskild del av
landet eller inom en viss verksamhetsgren inom hälso- och sjukvården,
socialtjänsten eller verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, besluta att en region eller kommun ska över-
lämna personlig skyddsutrustning eller provtagningsmaterial till en eller
flera andra regioner eller kommuner. Före beslutet ska Socialstyrelsen
inhämta synpunkter från berörda regioner och kommuner.

Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

5 § Den region eller kommun som överlämnar personlig skyddsutrustning
eller provtagningsmaterial enligt 4 § har rätt att få skälig ersättning från den
mottagande regionen eller kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2020.

SFS

2020:126

Publicerad
den

17 mars 2020

background image

2

SFS

2020:126

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)