SFS 2020:127 Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2020-127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 17 mars 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till
Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller
sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gräns-
passage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen
(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som

i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570)
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

3 § En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat
eller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.

Första stycket gäller inte för en utlänning vars syfte med inresan är att

återvända till sitt hem, om han eller hon

1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller familjemedlem

till en sådan medborgare,

2. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz,

eller

4. har nationell visering i Sverige.
Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt ange-

lägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till
exempel

1. hälso- och sjukvårdspersonal,
2. gränsarbetare,
3. personal som transporterar gods och annan personal inom transport-

sektorn i nödvändig utsträckning,

4. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716),
5. personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal

och hjälparbetare,

6. passagerare i transit,
7. personer med trängande familjeskäl, och
8. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl.

SFS

2020:127

Publicerad
den

18 mars 2020

background image

2

SFS

2020:127

4 § Avvisning enligt 3 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716)
anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen
inte är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare,
eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-
medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

1. Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av den 17 april 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)