SFS 2020:128 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

SFS2020-128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för

socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1981:1370) om skyldig-
het för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter ska ha följande
lydelse.

3 §1 Socialnämnderna ska till Socialstyrelsen lämna även andra person-
uppgifter än som avses i 2 §, när uppgifterna begärs för en särskild statistisk
undersökning som syftar till att tillgodose angelägna samhällsbehov.

Uppgifterna får begäras först efter att Sveriges Kommuner och Regioner

har getts tillfälle att yttra sig.

4 §2 Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner
tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet
enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:865.

2 Senaste lydelse 2007:865.

SFS

2020:128

Publicerad
den

20 mars 2020