SFS 2020:130 Förordning om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

SFS2020-130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:94) om register hos

Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso-

och sjukvården

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:94) om register hos
Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
ska ha följande lydelse.

5 §1 Kommunerna ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543)
om hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till registret över
insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Statistiska centralbyrån ska lämna de personuppgifter som avses i 4 § 2

till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner

tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som
avses i första stycket ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:869.

SFS

2020:130

Publicerad
den

20 mars 2020