SFS 2020:134 Förordning om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

SFS2020-134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion

för Arbetsdomstolen

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 5 och 25 §§ förordningen (1988:1137) med instruk-
tion för Arbetsdomstolen ska ha följande lydelse.

5 §1 I mål som är av allmän betydelse för förhållandena på arbetsmark-
naden ska följande ledamöter delta när Arbetsdomstolen sammanträder med
två ledamöter för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan:

1. en ledamot som har utsetts efter förslag av Svenskt Näringsliv,
2. en ledamot som har utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och

Regioner eller Arbetsgivarverket,

3. en ledamot som har utsetts efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

och

4. en ledamot som har utsetts efter förslag av Tjänstemännens Central-

organisation eller Sveriges akademikers centralorganisation.

25 §2 Kollegium består av

1. ordförandena vid Arbetsdomstolen,
2. en av de ledamöter som avses i 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (1974:371)

om rättegången i arbetstvister, och

3. följande ledamöter av dem som anges i 3 kap. 3 § samma lag:
a) en som har utsetts efter förslag av Svenskt Näringsliv,
b) två som har utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner

eller Arbetsgivarverket,

c) en som har utsetts efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
d) en som har utsetts efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,

och

e) en som har utsetts efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisa-

tion.

Domstolens administrativa chef för ordet i kollegium.
Om domstolen inte bestämmer något annat, inträder ledamöterna i kol-

legium i den ordning som följer av 3 kap. 4 § andra stycket lagen om rätte-
gången i arbetstvister och 7 § denna förordning.

1 Senaste lydelse 2007:910.

2 Senaste lydelse 2018:425.

SFS

2020:134

Publicerad
den

20 mars 2020

background image

2

SFS

2020:134

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)