SFS 2020:135 Förordning om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

SFS2020-135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion

för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (2007:909) med instruk-
tion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor ska ha följande lydelse.

3 § Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter.
Ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland
personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.
�vriga ledamöter utses efter förslag av Svenskt Näringsliv, Sveriges
Kommuner och Regioner, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO,
Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation.
Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner föreslår vardera
två ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och varje
annan ledamot utses i samma ordning en ersättare.

7 §1 I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de
som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av
dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av
Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda ledamöterna
inträder

1. när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en region har ett

bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på förslag av
Sveriges Kommuner och Regioner,

2. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen,

den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,

3. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivarföreningen

KFO, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation.

Beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande av ärendet får dock fattas

av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbets-
givarsidan.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1059.

SFS

2020:135

Publicerad
den

20 mars 2020