SFS 2020:136 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

SFS2020-136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:927) om statlig

ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-
ning för flyktingmottagande m.m.1 ska ha följande lydelse.

42 §2 Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Sveriges Kom-
muner och Regioner få tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:734.

2 Senaste lydelse 2010:1141.

SFS

2020:136

Publicerad
den

20 mars 2020