SFS 2020:138 Förordning om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

SFS2020-138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion

för Nämnden mot diskriminering

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 19 och 22 §§ förordningen (2008:1328) med
instruktion för Nämnden mot diskriminering ska ha följande lydelse.

19 § Av de övriga ledamöterna i nämnden utses

1. en efter förslag av Arbetsgivarverket,
2. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,
3. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
4. en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
5. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation,
6. en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen,
7. en bland personer som kan anses företräda etniska eller religiösa

minoriteter i Sverige,

8. en efter förslag av Funktionsrätt Sverige, och
9. en efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, trans-

personers och queeras rättigheter.

22 §1 I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att
motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning ska den ledamot delta som utsetts bland personer som kan
anses företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka

diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska den ledamot delta som
utsetts efter förslag av Funktionsrätt Sverige.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka

diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande
identitet eller uttryck ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:964.

SFS

2020:138

Publicerad
den

20 mars 2020