SFS 2020:143 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 19 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 kap. 4 § och rubriken närmast före
31 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande
lydelse.

31 kap.
Annan upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlånings- eller

investeringsverksamhet
4 § I annan av en myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller affärs-
mässig utlånings- eller investeringsverksamhet än som avses i 1, 2 eller 3 §
gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:57, bet. 2019/20:FiU27, rskr. 2019/20:182.

SFS

2020:143

Publicerad
den

20 mars 2020