SFS 2020:145 Förordning om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

SFS2020-145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:397) om viss

verksamhet med konsumentkrediter

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:397) om viss verk-
samhet med konsumentkrediter1

dels att nuvarande 3, 4 och 5 §§ ska betecknas 2, 3 och 4 §§,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 §, och närmast före 5 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Uppgiftsskyldighet
5 §
Finansinspektionen och Konsumentverket ska på begäran lämna
varandra de uppgifter som behövs för tillsynen enligt lagen (2014:275) om
viss verksamhet med konsumentkrediter eller konsumentkreditlagen
(2010:1846).

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1Senaste lydelse av 3 § 2018:1846.

SFS

2020:145

Publicerad
den

20 mars 2020