SFS 2020:146 Förordning om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

SFS2020-146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1039) om

marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 1 och 10�15 §§ förordningen (2014:1039) om
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn ska ha följande
lydelse.

1 § Denna förordning kompletterar följande EU-förordningar:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den

9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,
såvitt avser marknadskontroll av varor,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den

19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda
i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG)
nr 764/2008, och

3. rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre

marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor
mellan medlemsstaterna.

Förordningen innehåller även andra bestämmelser om marknadskontroll

och om underrättelse- och rådgivningsskyldighet i vissa fall.

10 § Konsumentverket ska ansvara för att lämna information till
Europeiska kommissionen i systemet för snabbt informationsutbyte
(RAPEX) enligt artikel 20.1 och artikel 22 i förordning (EG) nr 765/2008.

Marknadskontrollmyndigheterna ska lämna Konsumentverket den

information som verket behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt första stycket.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska administrera det

allmänna informationsstödsystemet (ICSMS) enligt artikel 23 i förordning
(EG) nr 765/2008 som marknadskontrollmyndigheterna ska använda.

Information enligt första och andra styckena ska lämnas utan dröjsmål.

11 § Förvaltningsmyndigheter under regeringen och kommuner som har
fattat beslut enligt artikel 5.9 i förordning (EU) 2019/515 ska omgående
anmäla beslutet till Kommerskollegium, med undantag för beslut som avses
i artikel 7 i förordningen.

Kommerskollegium ska inom 20 arbetsdagar från att det anmälda beslutet

fattades anmäla beslutet till Europeiska kommissionen och övriga
medlemsstater genom det system som anges i 10 § tredje stycket.

SFS

2020:146

Publicerad
den

20 mars 2020

background image

SFS

2020:146

2

12 § Förvaltningsmyndigheter under regeringen och kommuner som har
fattat beslut om tillfälligt upphävande av marknadstillträde enligt artikel 6.1
i förordning (EU) 2019/515 ska omgående anmäla beslutet till
Kommerskollegium, med undantag för beslut som avses i artikel 7 i
förordningen.

Kommerskollegium ska omgående anmäla det anmälda beslutet till

Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater genom det system som
anges i 10 § tredje stycket.

13 § Om Kommerskollegium bedömer att ett anmält beslut enligt 11 eller
12 § riskerar att störa Sveriges handelspolitiska förbindelser, ska kollegiet
omgående anmäla beslutet till Regeringskansliet.

14 § Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt för produkter enligt
artikel 9 i förordning (EU) 2019/515.

15 § Förvaltningsmyndigheter under regeringen och kommuner ska utan
dröjsmål lämna den information som Kommerskollegium behöver för att i
egenskap av kontaktpunkt kunna tillhandahålla information enligt artikel 9
i förordning (EU) 2019/515.

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2020.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)