SFS 2020:147 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2020-147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 11 § jaktförordningen (1987:905)1 ska ha
följande lydelse.

11 §2 Fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas.

Ett fångstredskap av en typ som har prövats i ett annat EU-land, Turkiet

eller ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet får dock användas
om produkten uppnår en djurskydds- och säkerhetsnivå likvärdig den
svenska. Ett sådant redskap ska anmälas till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket prövar efter samråd med Statens jordbruksverk frågor

om godkännande av fångstredskap. Naturvårdsverket är behörig myndighet
för fångstredskap enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är
lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning
(EG) nr 764/2008.

Den som ansöker om godkännande ska betala en avgift enligt föreskrifter

som meddelas av Naturvårdsverket.

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2013:205.

SFS

2020:147

Publicerad
den

20 mars 2020