SFS 2020:148 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

SFS2020-148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet

vid extraordinära händelser i fredstid

Utfärdad den 19 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse
1 §
I denna lag finns bestämmelser om tillfällig stängning av verksamheter
på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Definition
2 §
I lagen avses med att en förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller
annan verksamhet enligt skollagen (2010:800) är stängd, att verksamhetens
lokaler är stängda för barnen eller eleverna, men att undervisning bedrivs
där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och
tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Tillfällig stängning
3 §
Vid extraordinära händelser i fredstid får regeringen meddela före-
skrifter om att förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksam-
heter enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt på nationell, regional
eller kommunal nivå.

I samband därmed får regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer meddela föreskrifter som innebär att en huvudman, trots sådana
föreskrifter som avses i första stycket, ska erbjuda

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl

behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i för-
skola,

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl

behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritids-
hem, eller

3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.

skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet.

Föreskrifter som avses i andra stycket får innebära lättnader för huvud-

mannen i förhållande till kraven på utbildningen i skollagen.

4 § Vid extraordinära händelser i fredstid får en huvudman besluta att en
förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt skol-
lagen (2010:800) ska stängas tillfälligt

1 Bet. 2019/20:UbU25, rskr. 2019/20:189.

SFS

2020:148

Publicerad
den

20 mars 2020

background image

2

SFS

2020:148

1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid

verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig
sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller
i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det under
viss tid inte går att bedriva verksamheten,

2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka

spridning av en sådan sjukdom,

3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har

beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller

4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som

berör skolområdet.

Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, enligt före-

skrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar, erbjuda

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl

behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i för-
skola,

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl

behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritids-
hem, eller

3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.

skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet.

Föreskrifter som avses i andra stycket får innebära lättnader för huvud-

mannen i förhållande till kraven på utbildningen i skollagen.

Denna lag träder i kraft den 21 mars 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)