SFS 2020:149 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

SFS2020-149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss

smitta

Utfärdad den 20 mars 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2020:115) om utbildning
i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

dels att 1, 2 och 11 §§ och rubriken närmast före 11 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 12�20 §§, och närmast före 12,

13, 18, 19 och 20 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 29 kap. 29 § skollagen
(2010:800) i fråga om 2�11 §§, med stöd av 29 kap. 28 § skollagen i fråga
om 12 §, med stöd av 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning på skol-
området vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om 13�18 §§, med stöd
av 4 § samma lag i fråga om 19 § och med stöd av 8 kap. 7 § första stycket
2 regeringsformen i fråga om 20 §.

2 § Bestämmelserna i 3�10 §§ får tillämpas om det behövs för att elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till
utbildning enligt skollagen (2010:800), om

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en

skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19
att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och
huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit

en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus
som orsakar covid-19,

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har be-

slutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälso-

myndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skol-
enheter stängda, eller

5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning på

skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter
om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kom-
munal nivå.

Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda

för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 mars 2020 (regeringens förordningsmotiv

2020:2).

SFS

2020:149

Publicerad
den

21 mars 2020

background image

SFS

2020:149

2

i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet
tillfälligt inte alls bedrivs.

Information
11 §
En huvudman som håller en skolenhet stängd enligt 2 § första stycket
1�4 eller vars skolenhet omfattas av föreskrifter om stängning enligt 2 §
första stycket 5 ska informera eleverna och vårdnadshavarna om det.

Nationella prov
12 §
Om det saknas förutsättningar att genomföra nationella prov i skol-
väsendet på ett sådant sätt att syftet med dem uppnås, får Statens skolverk
meddela föreskrifter om att proven inte ska genomföras.

Omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller

annan pedagogisk verksamhet om regeringen meddelat föreskrifter

om stängning
13 §
Om regeringen med stöd av 3 § lagen (2020:148) om tillfällig
stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i
fredstid meddelar föreskrifter om att förskoleenheter, fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) tillfälligt ska
hållas stängda ska, trots dessa föreskrifter, sådan verksamhet fortsätta att
bedrivas i den utsträckning som föreskrivs i 14 §.

14 § Förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt
25 kap. skollagen (2010:800) ska bedrivas i sådan omfattning att barn och
elever som ska erbjudas förskola eller fritidshem enligt skollagen och har en
vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet inom sådana
samhällssektorer som anges i 17 § kan erbjudas omsorg i den omfattning det
behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av

fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin
utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

15 § Barnets eller elevens hemkommun ansvarar i egenskap av huvudman
för att verksamhet enligt 14 § anordnas. Sådan verksamhet ska så långt som
möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle
delta i.

Kommunen ska informera vårdnadshavarna om att verksamhet enligt 14 §

finns.

Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg till

hemkommunen. Kommunen får begära att behovet styrks med intyg från
den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten. Behov av omsorg
enligt 14 § andra stycket kan också anmälas av socialtjänsten.

16 § Om det behövs får hemkommunen överlämna uppgifter på entre-
prenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap. skollagen
(2010:800).

17 § Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller
minst ett av följande villkor:

background image

SFS

2020:149

3

1. ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället,

2. verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan

inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så
små som möjligt.

De samhällssektorer som avses i 14 § är:
1. energiförsörjning,
2. finansiella tjänster,
3. handel och industri,
4. hälso- och sjukvård samt omsorg,
5. information och kommunikation,
6. kommunalteknisk försörjning,
7. livsmedel,
8. militärt försvar,
9. offentlig förvaltning,
10. skydd och säkerhet,
11. socialförsäkringar, och
12. transporter.

Bemyndigande
18 §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter att ha gett
länsstyrelserna tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av 14 § första stycket, 15 § tredje stycket och 17 § samt med-
dela föreskrifter om att ytterligare samhällssektorer ska omfattas av 17 §.

Omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller

annan pedagogisk verksamhet om en huvudman beslutar om tillfällig

stängning
19 §
Om en huvudman för en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) med stöd av 4 §
lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid
extraordinära händelser i fredstid beslutar att hålla verksamheten stängd
gäller det som anges i 14�17 §§ och i föreskrifter meddelade med stöd av
18 §. Det som enligt 15 och 16 §§ gäller för barnets eller elevens hem-
kommun ska i sådant fall gälla huvudmannen.

Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om

stängningen och om eventuella entreprenadavtal enligt 16 §.

�verklagandeförbud
20 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)