SFS 2020:150 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

SFS2020-150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

dels att 6 kap. 8, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 40 §, av följande lydelse.

4 kap.
40 §
Transportstyrelsen får ingå sådana avtal om kustnära resor som avses
i regel I/3.2 i STCW-konventionen.

Transportstyrelsen ska skicka in avtalen till Regeringskansliet (Infrastruktur-

departementet).

6 kap.
8 §
2 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 5 fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) om skyldighet att lämna uppgifter till tillsyns-
myndigheten.

11 §3 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 2 fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) om ritningar.

12 §4 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 3 fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) om avgifter.

Avgifter enligt 7 kap. 6 § 3 a�c fartygssäkerhetslagen får bestämmas upp

till full kostnadstäckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimi-

krav på utbildning för sjöfolk.

2 Senaste lydelse 2008:1144.

3 Senaste lydelse 2008:1144.

4 Senaste lydelse 2017:605.

SFS

2020:150

Publicerad
den

24 mars 2020