SFS 2020:152 Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

SFS2020-152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Utfärdad den 19 mars 2020

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska ha följande lydelse.

3. I stället för vad som sägs i 1 kap. 2 § ska den upphävda lagen fortsätta

att gälla i sådan verksamhet hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
som inte omfattas av unionsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:51, bet. 2019/20:FöU3, rskr. 2019/20:180.

SFS

2020:152

Publicerad
den

26 mars 2020