SFS 2020:153 Totalförsvarsdataförordning

SFS2020-153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Totalförsvarsdataförordning

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver följande.

Allmän bestämmelse
1 §
I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av totalförsvarsdatalagen
(2020:151).

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse

som i lagen.

Direktåtkomst
2 §
Försvarsmaktens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter
som är nödvändiga för myndighetens verksamhet.

Direktåtkomsten får endast avse uppgifter om
1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefon-

nummer och folkbokföringsort,

2. hinder för genomförande av mönstring, annan utredning, utbildning,

krigsplacering eller annat ianspråktagande av den registrerade för
totalförsvarets räkning,

3. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och intressen som

har betydelse för bedömningen av den registrerades användbarhet inom
totalförsvaret,

4. fysisk och psykisk hälsa och förmåga samt de uppgifter som ligger till

grund för den bedömningen,

5. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,
6. utgången i mål om ansvar för brott mot totalförsvarsplikten,
7. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som framgår av

uppgifter ur belastningsregistret som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
har fått del av,

8. att den registrerade har genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhets-

skyddslagen (2018:585), vilken säkerhetsklass prövningen avsett och
resultatet av denna,

9. vad som bestämts vid inskrivningen för att fullgöra värnplikt eller

civilplikt,

10. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för

totalförsvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd
beredskap,

11. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och

utmärkelser som rör tjänstgöringen, och

12. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den registrerade, om

de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret.

SFS

2020:153

Publicerad
den

26 mars 2020

background image

SFS

2020:153

2

3 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ställa villkor i fråga om
behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge Försvarsmakten
direktåtkomst enligt 12 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Direktåtkomst får inte medges innan Totalförsvarets rekryterings-

myndighet har försäkrat sig om att Försvarsmakten uppfyller kraven på
behörighet och säkerhet.

Försvarsmaktens införande

och rättelse av personuppgifter

4 § Försvarsmakten får i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets
informationssystem endast föra in och rätta uppgifter om

1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefon-

nummer och folkbokföringsort,

2. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för total-

försvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd
beredskap, och

3. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och

utmärkelser som hör till tjänstgöringen.

5 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ställa villkor i fråga om
behörighet och säkerhet för Försvarsmaktens införande och rättelse av
personuppgifter enligt 14 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Avskiljande
6 §
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får meddela föreskrifter om av-
skiljande av personuppgifter enligt 15 § första och andra stycket total-
försvarsdatalagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1229) om behand-

ling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)