SFS 2020:154 Förordning om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom sjöfartsområdet

SFS2020-154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom

sjöfartsområdet

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Följande certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis ska gälla i
ytterligare sex månader från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt
ut, om denna dag infaller under perioden den 1 april 2020�1 september 2020:

� Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från

fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

� Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och

andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygs-
säkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den
lagen.

� Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter

meddelade med stöd av den lagen.

� Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen

(2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade
med stöd av den förordningen.

2 § Giltighetstiden för behörighetsbevis som utfärdats med stöd av 1 kap.
5 § första eller andra stycket förordningen (2011:1533) om behörigheter för
sjöpersonal ska förlängas enligt 1 § endast till utgången av giltighetstiden för
det utländska examens-, utbildnings- eller kompetensbevis som det svenska
behörighetsbeviset avser.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:154

Publicerad
den

27 mars 2020