SFS 2020:155 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS2020-155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:396) om elektronisk
kommunikation1

dels att 12 b § ska betecknas 12 c §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 b §, av följande lydelse.

12 b § Post- och telestyrelsen ska på begäran av Försvarsmakten eller
Säkerhetspolisen lämna över uppgifter i ärenden om tillstånd att använda
radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
och i ärenden om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor
enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 12 b § 2020:6.

SFS

2020:155

Publicerad
den

27 mars 2020