SFS 2020:156 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-
ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:156

Publicerad
den

27 mars 2020

background image

2

SFS

2020:156

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

159. utredning som handhas av
Försvarsmakten och
Säkerhetspolisen i samband med
ärenden hos Post- och telestyrelsen
om tillstånd att använda
radiosändare enligt 3 kap. lagen
(2003:389) om elektronisk
kommunikation och om återkallelse
av tillstånd eller ändring av
tillståndsvillkor enligt 7 kap. 6 §
första stycket 4 samma lag

1 Senaste lydelse 2020:89.