SFS 2020:159 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SFS2020-159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till

deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:819) om ersättning
till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

dels att 4 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

4 kap.
2 §
1 Ersättning enligt 1 § 1 lämnas endast om personen har anmält sjuk-
domen till Arbetsförmedlingen den första sjukdagen. Detta gäller dock inte
om det finns särskilda skäl för att ersättning ändå bör lämnas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
2. Bestämmelsen i 4 kap. 2 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid

från och med den 13 mars 2020.

3. Den upphävda bestämmelsen i 4 kap. 3 § ska inte tillämpas för tid efter

den 10 mars 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2020:159

Publicerad
den

27 mars 2020