SFS 2020:163 Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2020-163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer

för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 30 mars 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden
för äldre.

Förordningen är meddelad med stöd av 16 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453).

2 § Besök till den som bor i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 §
andra eller tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i motsvarande
boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag är förbjudet.

Första stycket gäller inte den som i sin yrkesutövning har behov av att

vistas i ett sådant boende.

3 § En person under 18 år får, trots förbudet mot besök i 2 §, besöka
förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott
tillsammans med. Detta gäller dock endast om den verksamhetsansvarige
bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.

4 § Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet med-
ge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter
som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen
covid-19 är liten i boendet.

5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:163

Publicerad
den

31 mars 2020