SFS 2020:164 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

SFS2020-164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:659) om handel med

läkemedel

Utfärdad den 30 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:659) om handel med
läkemedel ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Begränsning av den mängd läkemedel som får expedieras
10 a §
En expediering av en förskrivning på ett öppenvårdsapotek får inte
avse en större mängd läkemedel än som motsvarar det beräknade behovet
för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas,
närmast större förpackning.

En förskrivning får expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av

den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden läkemedel är avsedd
att tillgodose. Förskrivningen får dock expedieras dessförinnan om det finns
särskilda skäl till detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:164

Publicerad
den

31 mars 2020