SFS 2020:165 Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

SFS2020-165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i industriutsläppsförordningen (2013:250) ska
införas två nya paragrafer, 2 kap. 55 och 56 §§, och närmast före 2 kap. 55 §
en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Avfallsbehandling
55 §
Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147 av
den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehand-
ling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om
industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den
17 augusti 2018. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgäng-
liga teknik för

1. verksamheter som omfattas av 29 kap. 56, 65, 66 eller 67 §§ miljö-

prövningsförordningen (2013:251), och

2. verksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen

och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1.

56 § De slutsatser som avses i 55 § anger utsläppsvärden i fråga om

1. direkta utsläpp av totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning, totalt

suspenderat material, oljeindex, totalkväve, totalfosfor, fenolindex, fri cyanid,
adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt
krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient
(tabell 6.1),

2. indirekta utsläpp av oljeindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt

bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly,
nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient (tabell 6.2),

3. kanaliserade utsläpp av stoft till luft från mekanisk behandling av avfall

(tabell 6.3),

4. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och klorfluorkar-

boner till luft från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elekt-
risk eller elektronisk utrustning (tabell 6.4),

5. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från meka-

nisk behandling av avfall med värmevärde (tabell 6.5),

6. kanaliserade utsläpp av kvicksilver till luft från behandling av avfall

som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (tabell 6.6),

7. kanaliserade utsläpp av ammoniak, lukt, stoft och totalt flyktigt orga-

niskt kol till luft från biologisk behandling av avfall (tabell 6.7),

SFS

2020:165

Publicerad
den

2 april 2020

background image

SFS

2020:165

2

8. kanaliserade utsläpp av stoft till luft från fysikalisk-kemisk behandling

av fast eller trögflytande avfall (tabell 6.8),

9. kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från om-

raffinering av spillolja, fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värme-
värde och regenerering av använda lösningsmedel (tabell 6.9), och

10. kanaliserade utsläpp av väteklorid och totalt flyktigt organiskt kol till

luft, från behandling av vattenbaserat flytande avfall (tabell 6.10).

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)