SFS 2020:166 Förordning om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

SFS2020-166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för

åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1500) om stöd för
åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

dels att 1, 4, 9, 12, 15, 26 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ⬝Stöd till behovsmotiverad

forskning och utveckling⬝,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 6 a, 6 b och 15 a §§, av följande

lydelse.

1 § Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket
får enligt denna förordning lämna statligt stöd till företag för åtgärder inom
ramen för livsmedelsstrategin.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

4 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i

1. kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014

genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn
och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUT L 193, 1.7.2014, s. 1), och

2. kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014

genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom
produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 369, 24.12.2014,
s. 37).

6 a § Stöd får lämnas för åtgärder inom forskning och utveckling som syftar
till att tillgodose behovet av kunskapsspridning och kompetensförsörjning i
livsmedelssektorn. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som
anges i kapitel I samt artikel 31 i förordning (EU) nr 702/2014.

6 b § Stöd får lämnas för åtgärder som främjar studier inom kompetens-
utveckling och information på livsmedelsområdet. Stödet får endast lämnas
i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artikel 21 i förordning
(EU) nr 702/2014.

SFS

2020:166

Publicerad
den

3 april 2020

background image

2

SFS

2020:166

9 § Stöd får lämnas för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar
och mässor.
Stödet får endast lämnas i enlighet med

1. förordning (EU) nr 1407/2013,
2. förordning (EU) nr 717/2014, eller
3. kapitel I samt artikel 24 i förordning (EU) nr 702/2014.

12 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den beslutande
myndighet som anges i 15, 15 a, 16 eller 17 §.

15 § Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 6, 6 b och 7�9 §§.

15 a § Tillväxtverket prövar frågor om stöd enligt 6 a §.

26 § Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket ska,
inom sina respektive ansvarsområden, vid domstolar och andra myndigheter
och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning.

32 § Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får,
inom sina respektive ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)