SFS 2020:168 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

SFS2020-168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i

konsumentförhållanden

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 13 § lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden ska ha följande lydelse.

13 §3 Ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en
vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för
nyttigheten är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen har
godkänt villkoret.

En konsument som har betalat enligt ett avtalsvillkor som är utan verkan

enligt första stycket har rätt att få tillbaka det som har betalats.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument-

rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 97/7/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:13.

SFS

2020:168

Publicerad
den

3 april 2020