SFS 2020:170 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

SFS2020-170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 22 a § marknadsföringslagen
(2008:486) ska ha följande lydelse.

22 a §3 Vid andra avtal än distansavtal och avtal utanför affärslokaler
enligt 1 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärs-
lokaler ska näringsidkaren innan avtalet ingås ge konsumenten klar och
begriplig information om

1. sitt namn och telefonnummer samt sin gatuadress och e-postadress,
2. produktens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig

med hänsyn till produkten och till hur informationen ges,

3. produktens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset inte kan

anges i förväg, hur priset beräknas,

4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,
5. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något

annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande,

6. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag och hur

reklamation kan göras,

7. åtaganden från näringsidkaren eller tillverkaren om att, utöver vad som

följer av lag, betala tillbaka det som betalats för produkten, byta ut eller
reparera den eller utföra någon form av service på den, ifall produkten inte
överensstämmer med uppgifter som lämnats i utfästelser eller marknads-
föring eller om det finns andra avvikelser från uppgifter som lämnats på ett
sådant sätt,

8. den assistans och service som gäller efter försäljningen,
9. avtalets löptid,
10. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller för-

nyas automatiskt, och

11. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder,

och, i den utsträckning näringsidkaren känner till eller rimligen kan för-
väntas känna till det, vilken maskin- och programvara som krävs för att
använda det digitala innehållet.

Informationsskyldigheten enligt första stycket gäller inte, om informa-

tionen framgår av sammanhanget. Informationsskyldigheten gäller inte
heller i fråga om

1. vardagliga avtal som fullgörs omedelbart,

1 Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om kon-

sumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och

rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europa-

parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:16.

SFS

2020:170

Publicerad
den

3 april 2020

background image

2

SFS

2020:170

2. andra avtal om fast egendom än sådana som avser uthyrning av fast

egendom, eller

3. avtal som anges i 2 kap. 1 § andra stycket 1, 2 och 6�8 samt fjärde

stycket och i 3 kap. lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)