SFS 2020:171 Förordning om ändring i förordningen (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

SFS2020-171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:19) om formulär vid

distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver1 att 1 § förordningen (2014:19) om formulär vid
distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska ha följande lydelse.

1 § Det formulär för utövande av ångerrätten som avses i 2 kap. 2 a § lagen
(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska hållas tillgäng-
ligt av Konsumentverket. Detsamma gäller det formulär som näringsidkaren
har möjlighet att använda för att ge information om ångerrätten enligt 2 kap.
2 § första stycket 9�11 samma lag.

Formulären ska ha den utformning som framgår av bilaga I A och B till

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011
om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av
rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
97/7/EG, med beaktande av det svenska genomförandet av direktivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument-

rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 97/7/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2020:171

Publicerad
den

3 april 2020