SFS 2020:172 Förordning om hemlig dataavläsning

SFS2020-172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om hemlig dataavläsning

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 §
I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen
(2020:62) om hemlig dataavläsning. Begrepp och uttryck som används i för-
ordningen har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Otillåten tilläggsinformation
2 §
Den verkställande myndigheten ska skyndsamt underrätta åklagaren
om att otillåten tilläggsinformation enligt 23 § lagen (2020:62) om hemlig
dataavläsning har lästs av eller tagits upp.

�&klagaren ska därefter underrätta Säkerhets- och integritetsskydds-

nämnden om

1. i vilket ärende otillåten tilläggsinformation har lästs av eller tagits upp,
2. innehållet i beslutet om hemlig dataavläsning,
3. vad den otillåtna tilläggsinformationen har omfattat,
4. när och hur länge den otillåtna avläsningen eller upptagningen har

pågått, och

5. orsaken till att otillåten tilläggsinformation har lästs av eller tagits upp.
Underrättelsen till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska lämnas

skyndsamt. Om de uppgifter som underrättelsen ska innehålla då inte finns
tillgängliga ska underrättelsen så snart som möjligt kompletteras.

Skyldighet att medverka
3 §
Vid sådan medverkan som avses i 24 § första stycket lagen (2020:62)
om hemlig dataavläsning ska den som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation bistå den verkställande
myndigheten enligt myndighetens begäran. Sådan medverkan kan omfatta
att den anmälningspliktige

1. tillhandahåller tillgänglig teknisk information om det avläsningsbara

informationssystem som omfattas av beslutet om hemlig dataavläsning,

2. tillhandahåller tillgängliga upplysningar om vilka förbindelser som an-

vänds av det avläsningsbara informationssystem som omfattas av beslutet
om hemlig dataavläsning,

3. använder tillgängliga tekniska metoder enligt 22 § lagen om hemlig

dataavläsning eller tillhandahåller möjlighet att använda sådana metoder,
eller

SFS

2020:172

Publicerad
den

3 april 2020

background image

SFS

2020:172

2

4. tillhandahåller andra liknande tillgängliga åtgärder som kan användas

för att möjliggöra verkställighet av hemlig dataavläsning.

Bemyndigande om ersättning vid medverkan
4 §
Post- och telestyrelsen får, efter att ha hämtat in synpunkter från Eko-
brottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket,
meddela föreskrifter om ersättningen enligt 24 § andra stycket lagen
(2020:62) om hemlig dataavläsning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av mars 2025.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)