SFS 2020:175 Förordning om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk

SFS2020-175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av

mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för

fiskeri och vattenbruk

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2008:437) om statligt
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och
vattenbruk1 ska ha följande lydelse.

4 §2 Det totala stödet som lämnas till ett och samma företag får inte under
någon period av tre beskattningsår överstiga ett belopp motsvarande

1. 20 000 euro om stödet avser företag inom sektorn för produktion av

jordbruksprodukter, eller

2. 30 000 euro om stödet avser företag inom fiskeri- och vattenbruks-

sektorn.

Bestämmelser om hur ett stöds storlek ska beräknas finns i kommis-

sionens förordningar (EU) nr 1408/2013 och 717/2014.

5 §3 Det totala stödet som lämnas till olika företag inom sektorn för pro-
duktion av jordbruksprodukter får inte under någon period av tre beskatt-
ningsår överstiga ett belopp motsvarande 79 184 750 euro.

Det totala stödet som lämnas till olika företag inom fiskeri- och vatten-

brukssektorn får inte under någon period av tre beskattningsår överstiga ett
belopp motsvarande 18 860 000 euro.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:554.

2 Senaste lydelse 2015:554.

3 Senaste lydelse 2015:554.

SFS

2020:175

Publicerad
den

3 april 2020