SFS 2020:178 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

SFS2020-178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion

för Riksgäldskontoret

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2007:1447) med instruktion
för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse.

29 §1 Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare bestämmelser om myndighetens rätt att meddela föreskrifter

finns i

� 8 § förordningen (2011:834) om insättningsgaranti,
� 22 § förordningen (2015:1034) om resolution,
� 10 § förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kredit-

institut,

� 15 § förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och

medelsförvaltning, och

� 55 § förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska rest-

produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1451.

SFS

2020:178

Publicerad
den

3 april 2020