SFS 2020:179 Förordning om ändring i förordningen (2011:834) om insättningsgaranti

SFS2020-179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:834) om

insättningsgaranti

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:834) om insättnings-
garanti1

dels att 9�11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §2 Garantimyndigheten får i fråga om lagen (1995:1571) om insättnings-
garanti meddela föreskrifter om

1. det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § andra stycket,
2. hur instituten ska lämna information om garantin i enlighet med

11�11 c §§ och hur mottagande av sådan information ska bekräftas,

3. beräkningen av avgifter för garantin enligt 13 §,
4. sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och

17 § första stycket, och

5. att vissa uppgifter som ska lämnas till garantimyndigheten enligt 16 §

i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Garantimyndigheten får vidare meddela föreskrifter om verkställigheten

av denna förordning.

Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första

stycket 3 eller 5, ska Finansinspektionen ges tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av

9 § 2016:631

10 § 2016:631

11 § 2016:631

rubriken närmast före 11 § 2016:631.

2 Senaste lydelse 2016:631.

SFS

2020:179

Publicerad
den

3 april 2020