SFS 2020:182 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska införas två nya paragrafer, 31 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast
före 31 kap. 5 a och 5 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

31 kap.
Finansinspektionens uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamheten
5 a § Sekretess gäller i Finansinspektionens verksamhet med att bearbeta
och rapportera uppgifter på garantimyndighetens och resolutionsmyndig-
hetens vägnar

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att

lämna uppgifter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen
(2015:1016) om resolution, om det kan antas att denne lider skada om upp-
giften röjs, och

2. för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som

har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den uppgifts-
skyldige.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse
5 b § Sekretessen enligt 5 a § hindrar inte att en uppgift lämnas till

1. garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
2. resolutionsmyndigheten enligt lagen (2015:1016) om resolution, eller
3. Europeiska bankmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

SFS

2020:182

Publicerad
den

3 april 2020