SFS 2020:184 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2020-184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 1 § lagen (2015:1016) om
resolution ska ha följande lydelse.

29 kap.
1 §
2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka kvalificerade skulder som är medräkningsbara vid beräkningen

av om minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 1 § är upp-
fyllt,

2. vilka kriterier som ska ligga till grund för ett beslut om storleken på

minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 3 §,

3. vilken information om nedskrivningsbara skulder ett företag ska lämna

till Riksgäldskontoret och när den ska lämnas,

4. undantag enligt 5 kap. 3 § från skyldigheten i 5 kap. 2 § om att ta in

vissa villkor i avtalen för sina skulder,

5. vilka företag som ska upprätta register som avses i 5 kap. 5 §, vad

registren ska innehålla och när företagen ska ge in register för olika typer av
avtal,

6. vad en omstruktureringsplan enligt 21 kap. 5 § ska innehålla,
7. hur storleken på de skulder som är hänförliga till derivat enligt 21 kap.

17 § ska beräknas,

8. metoden för riskjustering av resolutionsavgift enligt 27 kap. 13 § tredje

stycket,

9. vilka uppgifter en avgiftsskyldig ska lämna till Riksgäldskontoret

enligt 27 kap. 20 §,

10. vilka upplysningar ett institut eller något annat koncernföretag ska

lämna till Riksgäldskontoret för dess verksamhet enligt denna lag, och

11. att vissa uppgifter som enligt 27 kap. 20 § och 28 kap. 1 § ska lämnas

till Riksgäldskontoret i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2 Senaste lydelse 2017:1310.

SFS

2020:184

Publicerad
den

3 april 2020