SFS 2020:185 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS2020-185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1135) om årliga avgifter
för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska
betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den
verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av
a) avgiftsförordningen (1992:191),
b) förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos

Finansinspektionen, eller

c) förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen, och
2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2015:1052) om

krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd bered-
skap.

Avgifterna ska även finansiera den del av Statistiska centralbyråns verk-

samhet som avser insamling och behandling av uppgifter åt Finansinspek-
tionen enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn
över finansmarknaderna.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:673.

SFS

2020:185

Publicerad
den

3 april 2020