SFS 2020:186 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS2020-186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

a

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

5 b §1 Finansinspektionen ska bearbeta och rapportera uppgifter som ska
lämnas till myndigheten enligt

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 5 för-

ordningen (2011:834) om insättningsgaranti, eller

2. föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § första stycket 11 för-

ordningen (2015:1034) om resolution.

Myndigheten får ta ut avgifter för att finansiera verksamheten enligt första

stycket, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna i verk-
samheten. Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader för den verksam-
heten.

I verksamheten enligt första stycket behöver myndigheten inte tillämpa

bestämmelserna om samråd med Ekonomistyrningsverket om avgifter i 7 §
första stycket 1 denna förordning eller i 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 5 b § upphävd genom 2016:1325.

SFS

2020:186

Publicerad
den

3 april 2020