SFS 2020:187 Förordning om ändring i förordningen (2015:1034) om resolution

SFS2020-187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1034) om resolution

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2015:1034) om resolution ska
ha följande lydelse.

22 § Riksgäldskontoret får i fråga om lagen (2015:1016) om resolution
meddela föreskrifter om

1. vilka kvalificerade skulder som är medräkningsbara vid beräkningen

av om minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 1 § är upp-
fyllt,

2. vilka kriterier som ska ligga till grund för ett beslut om storleken på

minimikravet på nedskrivningsbara skulder enligt 4 kap. 3 §,

3. vilken information om nedskrivningsbara skulder ett företag ska lämna

till Riksgäldskontoret och när den ska lämnas,

4. undantag enligt 5 kap. 3 § från skyldigheten enligt 5 kap. 2 § om att ta

in vissa villkor i avtalen för sina skulder,

5. vilka företag som ska upprätta register som avses i 5 kap. 5 §, vad regist-

ren ska innehålla och när företagen ska ge in register för olika typer av avtal,

6. vad en omstruktureringsplan enligt 21 kap. 5 § ska innehålla,
7. hur storleken på de skulder som är hänförliga till derivat enligt 21 kap.

17 § ska beräknas,

8. metoden för riskjustering av resolutionsavgift enligt 27 kap. 13 § tredje

stycket,

9. vilka uppgifter en avgiftsskyldig ska lämna till Riksgäldskontoret

enligt 27 kap. 20 §,

10. vilka upplysningar ett institut eller något annat koncernföretag ska

lämna till Riksgäldskontoret för dess verksamhet enligt lagen, och

11. att vissa uppgifter som ska lämnas till Riksgäldskontoret enligt

27 kap. 20 § och 28 kap. 1 § i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Innan Riksgäldskontoret meddelar föreskrifter med stöd av första

stycket 11, ska Finansinspektionen ges tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

SFS

2020:187

Publicerad
den

3 april 2020