SFS 2020:188 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

SFS2020-188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss

smitta

Utfärdad den 2 april 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2020:115) om utbildning
i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

dels att rubriken till förordningen samt 2, 6 och 10 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Förordning om utbildning på skolområdet och annan

pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Stängda eller delvis stängda skolor
2 §
2 Bestämmelserna i 3�10 §§ får tillämpas om det behövs för att elever
i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till
utbildning enligt skollagen (2010:800), om

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en

skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19
att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och
huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis
stängd,

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit

en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka
spridning av det virus som orsakar covid-19,

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har

beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälso-

myndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skol-
enheter stängda eller delvis stängda, eller

5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av

verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har
meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell,
regional eller kommunal nivå.

Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda

för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda
i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet
tillfälligt inte alls bedrivs.

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 april 2020 (regeringens förordningsmotiv

2020:4).

2 Senaste lydelse 2020:149.

SFS

2020:188

Publicerad
den

4 april 2020

background image

SFS

2020:188

2

Med att en skolenhet är delvis stängd enligt första stycket 1, 2 och 4 avses

att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens
lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda
i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet
tillfälligt inte alls bedrivs.

6 § Om antagningen till gymnasieskolans nationella program eller intro-
duktionsprogram utformade för en grupp elever, till följd av ändrade läro-
tider enligt 3 §, har senarelagts i en sådan utsträckning att den inte är möjlig
till ett läsår som börjar i augusti, får en huvudman för gymnasieskolan fatta
ett beslut som avses i 5 § första stycket 2. Detta gäller även en huvudman
som inte omfattas av 2 §.

10 § Rektorn får besluta om betyg även i andra fall än som anges i 3 kap.
16 § andra stycket skollagen (2010:800) eller i föreskrifter som meddelats
med stöd av 3 kap. 16 § tredje eller fjärde stycket samma lag, om den eller
de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anled-
ning av det virus som orsakar covid-19.

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)