SFS 2020:189 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2020-189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialförsäkringsbalken ska in-
föras två nya paragrafer, 2 kap. 5 a § och 27 kap. 9 a §, och närmast före
2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Extraordinära händelser i fredstid
5 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap., sjukpenning och
karens i 27 och 28 kap., smittbärarpenning i 46 kap. och handläggning av
ärenden i 110 kap. Sådana föreskrifter kan endast meddelas vid extraordi-
nära händelser i fredstid.

27 kap.
9 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att ersättning i
form av sjukpenning ska lämnas till en försäkrad som får ett karensavdrag
enligt 6 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön. Sådana föreskrifter
kan endast meddelas vid extraordinära händelser i fredstid.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201.

SFS

2020:189

Publicerad
den

4 april 2020