SFS 2020:190 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS2020-190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om
sjuklön2

dels att 10 och 10 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Extraordinära händelser i fredstid
2 a §
Regeringen får meddela föreskrifter om

1. undantag från de begränsningar i rätten till ersättning som anges i 17 §,
2. avvikelser från vad som sägs i 17 b § andra stycket, och
3. de ytterligare undantag från 17 a�17 d §§ som föranleds av föreskrifter

enligt 1 eller 2.

Föreskrifter enligt första stycket får meddelas endast vid extraordinära

händelser i fredstid.

8 §3 Sjuklön ska inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren
fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner
från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit
förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret
upphört.

Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan ska den

första ersättningsdagen anses som sjukanmälningsdag.

1. Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.
2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från

och med den 13 mars 2020.

3. De upphävda bestämmelserna i 10 och 10 a §§ ska inte tillämpas för tid

efter den 12 mars 2020.

4. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för intyg som avser tid före den

13 mars 2020.

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201.

2 Senaste lydelse av

10 § 2004:788

10 a § 2007:1004.

3 Senaste lydelse 2018:648.

SFS

2020:190

Publicerad
den

4 april 2020

background image

2

SFS

2020:190

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)