SFS 2020:192 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

SFS2020-192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § föräldraledighetslagen (1995:584)
ska ha följande lydelse.

13 §2 En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7
eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledig-
hetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med
sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om det
inte kan ske och rätten till ledigheten grundar sig i att arbetstagaren får till-
fällig föräldrapenning eller skulle ha haft rätt till förmånen enligt föreskrifter
som avses i 2 kap. 5 a § socialförsäkringsbalken, ska ledigheten anmälas så
snart som möjligt. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock
inte någon anmälningstid.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199.

2 Senaste lydelse 2018:1266.

SFS

2020:192

Publicerad
den

4 april 2020