SFS 2020:193 Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS2020-193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag till regioner och kommuner för att

ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och

sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner
och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostna-
der till följd av sjukdomen covid-19 inom

� hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
� socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre

personer och personer med funktionsnedsättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan
verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen
(2004:168).

Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre

personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till regioner och
kommuner.

Förutsättningar för statsbidrag
4 §
Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader
inom verksamheter som anges i 1 § och som avser

1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg

samt provtagning av sådan personal,

2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om

fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel
som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och
som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna
bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,

4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som

avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller

SFS

2020:193

Publicerad
den

4 april 2020

background image

2

SFS

2020:193

5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller

liknande samt skyndsamma transporter.

Ansökan och beslut
5 §
Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den
30 november 2020.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt

som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera an-

sökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Fördelning av statsbidrag
6 §
Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge före-
träde till ansökningar från de regioner och kommuner som bedöms ha störst
behov av ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19.

7 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka kostnader enligt 4 §
som bidraget lämnas. Beslutet om statsbidrag får förenas med villkor som
ska framgå av beslutet. I beslutet ska även en sista dag för redovisning enligt
8 § första stycket anges.

Redovisning
8 §
Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet
lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade stats-
bidraget och en redogörelse för hur det har använts.

Socialstyrelsen ska den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till

regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av
redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har fått
statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en
sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

�&terbetalning och återkrav
9 §
Den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-
ningsskyldig om

1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av

denna förordning,

2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

eller

3. denne inte lämnar sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket.
Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Social-

styrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det
finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis
avstå från återkrav.

Bemyndigande
10 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
11 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

3

SFS

2020:193

1. Denna förordning träder i kraft den 8 april 2020.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 mars

2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)