SFS 2020:195 Förordning om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om vissa sjukpenningförmåner med anledning av

sjukdomen covid-19

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om

� undantag från bestämmelserna om sjukpenning och karens i 27 och

28 kap. socialförsäkringsbalken,

� undantag från de begränsningar i rätten till ersättning för vissa sjuklöne-

kostnader som anges i 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön, och

� avvikelser från vad som sägs i 17 b § andra stycket lagen om sjuklön.
Förordningen innehåller även bestämmelser om viss ersättning för

karensavdrag som har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen om sjuklön.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 a § lagen om sjuklön i fråga om

9 och 10 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser.

Ersättning för karensavdrag
2 §
En försäkrad som har fått ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket
lagen (1991:1047) om sjuklön har rätt att efter ansökan få ersättning för
avdraget från Försäkringskassan. Sådan ersättning lämnas i form av sjuk-
penning för en hel dag oavsett om den försäkrade har fått karensavdrag från
en eller flera arbetsgivare. Ersättningen lämnas med ett belopp om
700 kronor oavsett karensavdragets storlek. För rätt till ersättning krävs inte
att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst.

Den försäkrades arbetsförmåga ska anses vara nedsatt på grund av

sjukdom om arbetsgivaren har gjort ett karensavdrag enligt 6 § andra stycket
lagen om sjuklön.

3 § Om den försäkrade har fått ett eller flera karensavdrag på grund av nya
sjuklöneperioder inom fem dagar från första dagen i den första sjuklöne-
perioden enligt 7 § lagen (1991:1047) om sjuklön, lämnas inte någon sjuk-
penning enligt 2 § för de andra karensavdragen.

Om sjukpenning enligt 6 § första stycket har beviljats, lämnas inte sjuk-

penning enligt 2 § för samma dag.

4 § Bestämmelsen om sjukanmälan i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken
gäller inte för sjukpenning enligt 2 §.

SFS

2020:195

Publicerad
den

4 april 2020

background image

SFS

2020:195

2

Karens och sjukpenning
5 §
Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst av
anställning, ska karensavdrag enligt 27 kap. 27 § socialförsäkringsbalken
inte göras.

6 § Om sjukperioden inleds med sjukpenning som svarar mot inkomst av
annat förvärvsarbete, får sjukpenning lämnas för de första 14 dagarna av
sjukperioden oavsett vilken karenstid den försäkrade har enligt 27 kap. 27 a
eller 30 § socialförsäkringsbalken. För dessa dagar lämnas sjukpenning för
en hel dag. Ersättningen lämnas med ett belopp om 804 kronor per dag.

För tid efter de första 14 dagarna av sjukperioden ska sjukpenning beräk-

nas och lämnas enligt bestämmelserna i 27 och 28 kap. socialförsäkrings-
balken.

7 § Om sjukpenning enligt 6 § första stycket har beviljats, lämnas inte
sjukpenning beräknad på sjukpenninggrundande inkomst för samma tid. Om
sjukpenning enligt 2 § har beviljats, lämnas inte sjukpenning enligt 6 § första
stycket för samma dag.

Om den försäkrade uppfyller förutsättningarna för att beviljas såväl sjuk-

penning enligt 2 § som sjukpenning enligt 6 § första stycket, lämnas endast
sjukpenning enligt 6 § första stycket.

8 § Bestämmelsen om sjukanmälan i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken
gäller inte för sjukpenning enligt 6 § första stycket.

Ersättning för kostnader för sjuklön
9 §
En arbetsgivare har rätt till ersättning för kostnader för sjuklön, inklu-
sive därpå belöpande avgifter och skatt, utan de begränsningar som anges i
17 § lagen (1991:1047) om sjuklön.

Med avgifter och skatt avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980)

och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

10 § Försäkringskassan ska skyndsamt besluta om ersättning för kostnader
för sjuklön enligt 9 §.

Bemyndiganden
11 §
Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning
för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2�8 §§. Försäkringskassan
får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om
handläggning av ärenden i 110 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller
ärenden om ersättning för karensavdrag, karens och sjukpenning enligt 2�
8 §§.

Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära

händelser i fredstid.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
2. Bestämmelserna om ersättning för karensavdrag, karens och sjuk-

penning i 2�8 §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 11 mars 2020.

background image

SFS

2020:195

3

3. Bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön i 9 och 10 §§

tillämpas första gången i fråga om kostnader för sjuklön som redovisas i
arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)