SFS 2020:196 Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

SFS2020-196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten

att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa

fall

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1051) om skyldig-
heten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § I stället för vad som anges i 27 kap. 25 § första stycket socialförsäk-
ringsbalken ska den försäkrade styrka nedsättningen av arbetsförmågan på
grund av sjukdom senast från och med den 14:e dagen efter sjukperiodens
första dag genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan.

2 §1 I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg

styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med
en tidigare dag än vad som följer av 1 a §, och

2. om särskilda skäl motiverar det ålägga en försäkrad att vid framtida

sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på
grund av sjukdom från och med den första dagen i sjukperioden.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år.

1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
2. Den nya bestämmelsen i 1 a § ska dock tillämpas för tid från och med

den 13 mars 2020.

3. En försäkrad som vid ikraftträdandet har ett åläggande enligt 2 § första

stycket 1 i den äldre lydelsen att genom läkarintyg styrka nedsättningen av
arbetsförmågan från och med en tidigare dag än vad som följer av 27 kap.
25 § första stycket socialförsäkringsbalken ska i stället styrka nedsättningen
av arbetsförmågan genom läkarintyg från och med den 14:e dagen efter sjuk-
periodens första dag.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1691.

SFS

2020:196

Publicerad
den

4 april 2020